۰۶
مرداد

تسليم نشو !

شروع کن وقتي که ديگران در حال استراحتند .
کار کن وقتي که ديگران در حال آرزو کردنند .
وقتي داري تسليم مي شي ، به ياد بيار براي چي شروع کردي .
تسليم نشو ، بدست آوردن چيزهاي ارزشمند زمان زيادي ميبره .