22
مرداد

متشابه ها را با فاصله ي زماني بخوانيد !

دو مطلب مشابه مثل ادبيات و عربي رو با فاصله ي زماني و تاخير از همديگه بخوانيد!
اينكار به فهم بهتر و دسته بندي راحت تر مطالب خيلي كمك ميكنه.