3AC63F8A B929 4BB5 9647 41C9116A7EBC
08
آبان

چیزایی که باید از زندگیت حذف کنی!

هرچه زودتر از شر ۶ مورد بالا خلاص شو❗️

🔻 بفرست برای دوستات 🔻