26
آذر

تست غلط خوشحال كننده ست !

تست غلط خوشحال كننده ست !
اگه در آزمونها يا تمرين هاي خودتون تستي رو غلط زديد خوشحال باشيد؛
اين تست هاي غلط اند كه مطالبي كه در اونها ايراد داريد رو به شما گوشزد ميكنند
و ديد درست تري از مبحث و ديدگاه طراح به شما مي دهند !
اين تست ها رو به دقت بررسي و تحليل كنيد .