02
دی

با يه دست دو هندوانه بردار!

با يه دست دو هندوانه بردار!
يعني اينكه اين ماه هم براي امتحانات خوب مطالعه كن،
و هم جوري بخون كه از آموخته هاي امتحانات براي دوران كنكور هم استفاده كني.