24
اکتبر

بدون تلاش به دست نمیاد!

تنها پیزی که بدون تلاش به دست میاد، شکسته!

ادامه مطلب