29
شهریور

موفق شو

سختي موفق شدن موقتيه
سختي موفق نشدن مادام العمر.

مطلب مرتبط
واقعیت بزرگ شدن!