28
مهر

بزرگ فکر کن!

فقط غیر ممکن غیر ممکنه !
رویاهای بزرگ داشته باش و #باور داشته باش که میتونی بهشون برسی ،
انسان برای رسیدن زاده شده،
انسان ماشین اثبات باورهاشه!

🔻بفرست واسه اونایی که بزرگن و بزرگ فکر می کنن!🔻