81241E04 61D1 4E45 9C56 8A421214C2DD
28
مهر

بزرگ فکر کن!

فقط غیر ممکن غیر ممکنه !
رویاهای بزرگ داشته باش و باور داشته باش که میتونی بهشون برسی ،
انسان برای رسیدن زاده شده،
انسان ماشین اثبات باورهاشه

پس بزرگ فکر کن