IMG 2337 Large

بخشی از داوطلبان اردوی نوروزی ۱۳۹۷

تاریخ: ۹ فروردین ۱۳۹۷
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

بخشی از داوطلبان اردوی نوروزی ۱۳۹۷ با یادگاری هایی از گروه آموزشی سورن