IMG 2199 Large

رفع اشکال تخصصی آزمون زیست قلمچی ۷ فروردین ۱۳۹۷ توسط دکتر طلوعی

تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۷
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

رفع اشکال تخصصی آزمون زیست قلمچی ۷ فروردین ۱۳۹۷ توسط دکتر طلوعی