IMG 6693 Large

فاصله گذاری ای منحصر به فرد !

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

فاصله گذاری ای منحصر به فرد میزها برای احترام به حریم شخصی داوطلبان ارزشمندمان