IMG 6723 Large

مرتفع ترین سقف سالن مطالعاتی در ایران !

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

مرتفع ترین سقف سالن مطالعاتی در ایران با ۴ متر ارتفاع و پخش نور و تهویه در حد استانداردهای انگلیسی