IMG 1848 scaled

بخشی از کلاس جمع بندی زیست گیاهی

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
مکان: تهران، ایران، گروه آموزشی سورن
عکاس: امیر
شعبه: ارتش

 

کلاس آموزشی جمع بندی مبحث گیاهی زیست نظام قدیم توسط استاد حسین زاده