IMG 0768 Large

بخشی از پانسیون مطالعاتی سورن

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰
مکان: تهران, ایران، پانسیون مطالعاتی سورن
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

تصویری از بخشی از پانسیون مطالعاتی سورن