IMG 2204 Large

بخشی از کلاس جمع بندی زیست دهم و یازدهم در اردوی نوروزی

تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
مکان: تهران, ایران، پانسیون مطالعاتی سورن
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

تصویری از جلسات کلاس های زیست تخصصی جمع بندی پایه کنکور ۱۳۹۸ گروه آموزشی سورن توسط دکتر طلوعی