Part of the volunteers of VIP Soren Nowruz camps

بخشی از داوطلبان اردوهای نوروزی VIP سورن

تاریخ: فروردین ۱۳۹۸
مکان: تهران, ایران
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

تصویری از بخشی از داوطلبان مجموعه سورن در اردوی نوروزی VIP فروردین ۱۳۹۸ با نظارت و برنامه ریزی مشاور برجسته ایران دکتر جباری