IMG 0237 Large

توجه به تمام خواسته های داوطلب در انتخاب رشته با دکتر جباری

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
مکان: تهران, ایران، پایگاه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

توجه به تمام خواسته های داوطلب در انتخاب رشته با دکتر جباری