IMG 6339 scaled

برنامه های شخصی شده در جلسات مشاوره دکتر جباری

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۷
مکان: تهران, ایران، پانسیون مطالعاتی سورن
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

تصویری از برنامه ریزی های شخصی سازی شده توسط دکتر جباری در جلسه های مشاوره خصوصی