IMG 1088 Large

برنامه ریزی با شخص دکتر جباری

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
مکان: تهران, ایران، پایگاه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱
عکاس: گروه آموزشی سورن
شعبه: ارتش

 

برنامه ریزی شخصی سازی شده با شخص دکتر جباری