06
مرداد

تسليم نشو !

شروع کن وقتی که ديگران در حال استراحتند .
کار کن وقتی که ديگران در حال آرزو کردنند .
وقتي داری تسليم می شي ، به ياد بيار براي چی شروع کردي .
تسليم نشو ، بدست آوردن چيزهای ارزشمند زمان زيادی ميبره .