22
مرداد

احتمال فراموشي مطالب مياني بيشتره !

مطالبي كه در شروع و پايان مطالعه مي خوانيد ،
در حافظه بهتر باقي مي ماند؛ ولي احتمال فراموشي مطالب مياني بيشتره !
پس برنامه اي براي مرور مطالب مياني مطالعه تون داشته باشيد يا در انتهاي مطالعه اونارو بازخواني كنيد.