22
مرداد

رمز پرواز

‎اعتمادبه نفس و حركت رمز پروازه، و پرواز رمز پيشرفته؛
پس اگر آيندت برات مهمه خودتو باوركن و حركت كن.

مطلب مرتبط
هر مرحله یه آدم متفاوت میخواد!