12
آگوست

رمز پرواز

‎اعتمادبه نفس و حرکت رمز پروازه، و پرواز رمز پیشرفته؛
پس اگر آیندت برات مهمه خودتو باورکن و حرکت کن.

مطلب مرتبط
تغذیه دانش آموزان در روزهای باقیمانده