37997169 520647945026069 40452217595557
10
مرداد

علوم تربیتی ، انساني

علوم تربیتی
رشد سالم و صحيح جوامع انساني در گرو تعليم و تربيت صحيح
و اصولي افراد آن جامعه است .
بديهي است هر چقدر آگاهي و دانش اقشار مختلف جامعه
نسبت به تعليم و تربيت افزايش يابد ،
جامعه در مسير تکامل و تعالي رشد خواهد يافت و البته اين امر ،
يعني ارتقاء و افزايش آگاهي عمومي مردم در زمينه تعليم و تربيت ،
توسط متخصصان و صاحب نظران
و همچنين مدرسان و معلمان علوم تربيتي انجام مي گيرد .
نظر بر اين مهم ، رشته علوم تربيتي به منظور تربيت و آموزش افراد
در بيشتر دانشگاههاي کشور داير بوده است.
علوم تربيتي فرآيند کيفي و خرد است ؛
يعني به يادگيري تک تک انسان ها توجه دارد .
به همين دليل دانشجوي اين رشته بايد نوع دوست،
انسان دوست، علاقمند به دانش آموزان و در عمل صادق باشد.
دانشجوي رشته علوم تربيتي بايد قوي و محکم باشد و از روبرو شدن
با مشکلات و سختي ها نترسد و مطمئن باشد که به مرور مي توان ذهنيت ها را عوض کرد.
براي تحصيل در گرايش کودکان استثنايي بايد
به اين نکته بسيار مهم توجه داشت که داوطلب اين رشته
بايد از حوصله و گذشت فراوان برخوردار باشد و نسبت به اين کودکان علاقمند و واقع بين باشد .
آينده شغلی و بازار کار:
فارغ التحصيلان این رشته مي توانند مسووليت های متفاوتي را در جامعه بر عهده گيرند از جمله :
گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی:
– معلم مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنايي
و مديريت مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنايي
– کارشناس گزينش و تشخيص کودکان استثنايي
و کارشناس آموزش و پرورش کودکان استثنايي
در موسسات گوناگون از قبيل وزارت آموزش و پروش و سازمان بهزيستي کشور
گرایش مديريت و برنامه ريزي آموزشي :
– مديريت مراکز آموزشي در سطوح مختلف
و کارشناس برنامه ريزي در وزارت آموزش و پرورش
گرایش آموزش و پرورش پيش دبستاني
و دبستاني مسووليت هاي متفاوتي را در جامعه مي توانند عهده دار شوند،از جمله :
-مربي دوره هاي پيش دبستاني -کارشناس تهيه مواد و وسايل آموزشي
و کمک آموزشي براي مراکز پيش دبستاني و دبستانی
-آموزگار مدارس ابتدائي -مديريت مدارس ابتدائي
-مربي کارورزي دانشجويان تربيت
معلم -کارشناس کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
-کارشناس آموزش و برنامه ريزي سازمان بهزيستي -کارشناس وزارت آموزش و پرورش