42068610 2176324172613277 2282563564624
22
شهریور

کارنامه سبز سازمان سنجش

به سایت سنجش مراجعه کنید؛
از سمت راست سایت، بخش «سراسری» رو انتخاب کنید؛
به بخش/مورد «نتایج نهایی» برید؛
نتایج نهایی همون کارنامه سبزه!
.
دقت کنید که کارنامه سبز برای افرادی که «مردود» شدن کاربردی نداره!
تو این بخش می تونید قبولی هایی که می تونستید تو
انتخاب های بعدیتون داشته باشید ببینید .