44291416 308853663049378 57359
13
آبان

روز دانش آموز مبارک ❤️

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد،
به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی

روز دانش آموز مبارک