28428581 1316055478495450 4405666581951
22
مرداد

سرنوشت همه از قبل تعیین شده ؟

‎حتی افرادی هم که معتقدند سرنوشت همه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست؛
موقع رد شدن از خیابان دو طرف آن را نگاه می کنند.
‎🕴🏻استیفن هاوکینگ 🕴🏻