12
آگوست

موفقیت مال آدم فضایی ها نیست!

واسه موفقیت لازم نیست کارای عجیب غریبی بکنی،
موفقیت مال آدم فضایی ها نیست!
سعی کن ساده و مفید کار و فکر کنی،
و توجه هارو به سادگی به خودت جلب کنی!

مطلب مرتبط
تسليم نشو !