29
مرداد

توقع؟ هرگز!

لطفا توقع بیجا نداشته باشید.
فقط و فقط نذارید کسی امیدو ازتون بگیره!
همین.