27
مرداد

هیچوقت بیخیال رویاهات نشو!

رویای تو غیر ممکن نیست!
دنیا هرروز اینو داره ثابت میکنه،
و تو هنوز به خودت شک داری؟؟؟

بفرست واسه اونی که قراره خیلی عوض بشه 💪🏻