25
آذر

به یه نسخه بهتر تبدیل شو!

فک نکن واسه تغییر به خوب ، یهو یه روز از خواب بیدار میشی و بنگ !!!
تغییرات همیشه تدریجی هستند، مث خوندن یه صفحه بیشتر از برنامه درسی امروزت یا پسانداز ۱۰۰۰ تومان بیشتر یا فقط یه ربع اضافه تر کار کردن!
هر روز یه فرصت جدیده که به یه نسخه ی بهتر و کامل تر از خودت تبدیل بشی،
این فرصتو از دست نده 💪🏻