14AA023E 77F8 4B64 8149 0C31F1F281EA
25
آذر

به یه نسخه بهتر تبدیل شو!

فک نکن واسه تغییر به خوب ، یهو یه روز از خواب بیدار میشی و بنگ !!!
تغییرات همیشه تدریجی هستند، مث خوندن یه صفحه بیشتر از برنامه درسی امروزت یا پسانداز ۱۰۰۰ تومان بیشتر یا فقط یه ربع اضافه تر کار کردن!
هر روز یه فرصت جدیده که به یه نسخه ی بهتر و کامل تر از خودت تبدیل بشی،
این فرصتو از دست نده 💪🏻