10
آذر

مدارس تهران فردا هم تعطیل شد!

مدارس تهران فردا یکشنبه ۱۰ آذر ماه هم مثل امروز تعطیل است. (به جز پردیس، فیروزکوه، دماوند)

نظر شما نسبت به این همه تعطیلی با دلیل و بی دلیل چیه؟