37836687 490728701380073 27084385461626
05
مرداد

محرومیت از کنکور در چه مواقعی پیش می آید؟

محرومیت از کنکور در چه مواقعی پیش می آید؟
.
🔺استثنا در‌ مورد ۳:
در طرح یکبار حق شرکت در کنکور دارید ،
اگر قبول شدید میروید، در غیر اینصورت بعد از طرح
میتوانید شرکت کنید.