61230456 451835208726184 7876966415424273323 n
22
خرداد

خبر مهم در مورد معافیت سربازی!

يک خبر مهم در مورد معافیت سربازی!
.
🔹معافیت سربازی به واسطه سابقه ایثارگری والدین فقط تا پایان شهریور اجرا می شود
.
🔹کسرخدمت ایثارگری فقط برای یک فرزند اجرا می شود،
صدورگواهی کسرخدمت ایثارگری تنها برای یک فرزند امکان پذیر بوده و قابل تقسیم بین دو
يا چند فرزند ذکور نیست .