30
آذر

تقسيمش کنيد !

درسها و مباحثي كه سخته يا بهش بي علاقه ايد رو تا جايي كه ميتونيد و منطقيه تقسيمش كنيد ؛
تو روزها و پارت هاي درسي كوتاه تر و بيشتري بخونيدش و تمومش كنيد!