22
خرداد

سنجش يا قلمچي

چه ها فردا ترجیح میدید کدوم آزمونو بدید؟
.
علت انتخابتونو بگین و اگرم آزمونو‌ نمیدید بگید

مطلب مرتبط
معرفي رشته حقوق ، انساني