41450507 1152562108243446 8092
22
مرداد

تحصیل قدرتمند ترین سلاح

“تحصیل قدرتمند ترین سلاحیست که می توانید برای تغییر دنیا استفاده کنید.”
-نلسون ماندلا-