22
مرداد

تحصیل قدرتمند ترین سلاح

“تحصیل قدرتمند ترین سلاحیست که می توانید برای تغییر دنیا استفاده کنید.”
-نلسون ماندلا-