06
آبان

برنامه ريزي هاي گروهي رو نپذيريد !

برنامه ريزي هاي گروهي رو نپذيريد !
يك برنامه ريزي براي همه مثل اينه كه ١٠٠٠ نفر پيش يك پزشك بروند
و اون پزشك بي توجه به مريضي هاي اون افراد براي همه يك نسخه بنويسه !