03
دی

۶ اصل زندگی!

۶ اصل تو زندگی وجود داره که خیلی رعایتش نمی کنیم!
سعی کنید ازین به بعد تو هر زمینه ای که فعالید و از هر قشری هستید اینو رعایت کنید! قول میدم زندگی بهتر و قشنگ تری داشته باشید!!