624BFC13 9789 4708 8C31 C3FD10617A7C
03
دی

۶ اصل زندگی!

۶ اصل تو زندگی وجود داره که خیلی رعایتش نمی کنیم!
سعی کنید ازین به بعد تو هر زمینه ای که فعالید و از هر قشری هستید اینو رعایت کنید! قول میدم زندگی بهتر و قشنگ تری داشته باشید!!