11
بهمن

محيط مهم و حياتيه !

محيط مطالعه بسيار حياتيه ؛ در جايي ثابت ، بدون اشياء تزئيني و سروصداهاي اضافه درس بخوانيد.
عوامل ديگه اي مثل نور و دماي محيط، شلوغي ميز، رفت و آمد افراد و …
هم مي تونن بسيار تاثيرگزار باشند.