22
مرداد

همان روز مرور کن !

 

درسهاي خوانده شده رو همون روز مرور كنيد.
يک مرور سريع در آخر شب باعث موندگاري بيشتر و بهتر مطلب در مغز ميشه.