15
اردیبهشت

در اتاق آبي نخوابيد !

سعي كنيد حتي المقدور در مكاني كه رنگ ديوارهاي اون آبي رنگه مطالعه نكنيد؛
چون اين رنگ بي ارادگي و ايستايي مياره !
فاكتورهايي كه اصلاً براي يك داوطلب كنكور مناسب نيست .