15
مهر

از فرسايش مطالعاتي جلوگيري كنيد !

از فرسايش مطالعاتي جلوگيري كنيد!
با رعايت تايم استراحت و فاز مطالعاتي منظم به راحتي ميتونيد از كاهش بازده و نداشتن تمركز كافي جلوگيري كنيد.