23
اسفند

نوروز

ازپروردگار مهربان میخواهیم امسالتان به قلم تدبیر آن نقاش بى همتا،
چنان زیبا نقش بندد، که طبیعت به تماشای شکوهش بایستد.