23
اسفند

نوروز

ازپروردگار مهربان میخواهیم امسالتان به قلم تدبیر آن نقاش بى همتا،
چنان زیبا نقش بندد، که طبیعت به تماشای شکوهش بایستد.

مطلب مرتبط
برای درس خوندن این جوری شروع کن