03
آبان

بدون تلاش به دست نمیاد!

تنها چیزی که بدون تلاش به دست میاد، شکسته!

ادامه مطلب