22
فروردین

قوي ها حواستونو جمع كنيد

ذقت داشته باشيد كه وارد مهم ترين بخش زندگي تحصيلي خود مي شويد.
در اين دوران انگيزه بچه ها بالا ميره و بچه هاي كم كار هم فعال تر مي شوند.
قوي ها حواستونو جمع كنيد و با جديت ادامه بديد!