23
فروردین

افسردگی ، اضطراب ، آرامش

اگر احساس #افسردگی دارید ، درگير گذشته هستید.
‎! اگر #اضطراب دارید ، درگير آینده ‎! و اگر #آرامش دارید، در زمان حال به سر می‌برید .