05
مهر

خودت رو عوض کن !

به جاي تغيير مداوم و بي نظم برنامه ريزيتون ؛
يكبار براي هميشه خودتون ، روشها و عادات بدتون رو تغيير بديد !