72FEB308 7DC1 4565 B392 D3D89CCF2F69
25
مهر

لطفا نذار رویاهات بمیرن!

حق نداری بذاری خودت یا هیچکسی رویاهاتو بکشه !
به قول مانی خوشبین عزیز:
من ترجیح میدم زندگیم رویایی باشه، به جای اینکه یه #زندگی پر از ترس رو #تجربه کنم!