30
مهر

برنامه تو عوض کن ! نه هدفت رو.

تو اجازه داری بارها برنامه ت رو تغییر بدی، اما نه هدف رو !
تو حق نداری از هدفت بگذری صرفا چون برنامه ت غلط بوده یا راهو اشتباه رفتی،
پلنو تغییر بده و اینقدر اصلاحش کن تا راهتو به هدفت پیدا کنی!

🔻 بفرست برای اونایی که قرار نیست به خاطر راه اشتباه، هدفشونو بیخیال شن ! 🔻

مطلب مرتبط
موارد قابل ویرایش در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون