31E1BF57 125C 4824 A431 0BEBDAAD12D5
09
آذر

امروز کجایی؟

امروز توی کدوم مرحله اید؟
به نظر من هر پروژه ای این مراحلو برای رسیدن داره!
شما کجایید و دوست دارید تا یه ماه دیگه کجا باشید؟

🔴 بفرست واسه دوستات ببین کجای پروژه های زندگیشونن !